De Vereniging behartigt de algemene belangen van haar leden, die eigenaar zijn van een of meerdere chalets op het Resort Brunssummerheide. De vereniging is opgericht op 21 mei 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer is 60753714.

Voor het lidmaatschap komen in aanmerking eigenaren van chalets op het resort Brunssummerheide. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt slechts €25,- en tijdens de algemene vergadering van 2017 is de contributie voor 2018 vastgesteld op €25,-.

Doel van onze Vereniging is, conform de statuten, het, in gezamenlijk overleg met de leden en zo mogelijk met het parkmanagement, bevorderen van de leefbaarheid en de uitstraling van het landgoed in de meest brede zin (zoals inrichting, onderhoud, ontwikkeling en faciliteiten).

Wij trachten dit doel te bereiken door daar waar nodig en gewenst voor de algemene belangen van eigenaren/leden op te treden waardoor het woongenot geoptimaliseerd wordt.
• Brede inzet voor gezamenlijke belangen, zoals kostenberekening/transparantie, parkinrichting, -onderhoud en –werkzaamheden en dergelijke.
• Beperkte inzet, ofwel faciliteren van zaken die niet alle eigenaren betreffen; dat kan o.a. via groepen van belanghebbenden.
• Informatie verstrekken en advies geven, zowel gevraagd als ongevraagd.
• Informatie verzamelen van op- en aanmerkingen van eigenaren

De Algemene Ledenvergadering (minimaal 1 keer per jaar) kiest uit haar midden het bestuur van de Vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar (daarna zijn zij herkiesbaar). Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het bestuur is naar de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd over de activiteiten van deze commissies.

Momenteel bestaat het bestuur uit:
Max van Kelegom, voorzitter
John Derks, secretaris
Fred de Jong, penningmeester
Cora Veldhuizen, lid

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u op een andere manier werk verrichten voor de Vereniging? Meld u dan bij de secretaris@eigenarenbrunssheim.nl !

Op dit moment werken wij intensief samen met de belangenverenigingen van andere parken van Europarcs, nl. Resort Limburg en Resort de Achterhoek. Tevens hebben wij contacten met de Federatie van Verenigingen van Eigenaren van Droomparken.