De Vereniging behartigt de algemene belangen van haar leden, die eigenaar zijn van een of meerdere chalets op het Resort Brunssummerheide. De vereniging is opgericht op 21 mei 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer is 60753714.

Voor het lidmaatschap komen in aanmerking eigenaren van chalets op het resort Brunssummerheide. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt slechts € 25,- en tijdens de laatste algemene vergadering is de jaarlijkse contributie vastgesteld op € 40,-. voor een heel jaar. Indien een nieuwe eigenaar lid wordt vanaf 1 juli bedraagt het lidmaatschap voor het laatste half jaar € 20,-.

Doel van onze Vereniging is, conform de statuten, het, in gezamenlijk overleg met de leden en zo mogelijk met het parkmanagement, bevorderen van de leefbaarheid en de uitstraling van het landgoed in de meest brede zin (zoals inrichting, onderhoud, ontwikkeling en faciliteiten).

Wij trachten dit doel te bereiken door daar waar nodig en gewenst voor de algemene belangen van eigenaren/leden op te treden waardoor het woongenot geoptimaliseerd wordt.

De doelstelling van het bestuur is om in de jaren 2023-2025 een beter inzicht te gaan krijgen in alle doorbelaste kosten vanuit EuroParcs met als doel dat deze eerlijk, realistisch en fair worden belast aan de eigenaar.

Tegelijkertijd wordt er toezicht gehouden op de uitstraling van het park middels een Meer Jaren Onderhoud Plan met bijbehorende SLA’s en dient er tegelijkertijd geïnvesteerd te worden in de verduurzaming van het park. Het bestuur streeft naar een open en transparante samenwerking met het parkmanagement.

Dit alles met als doel om de uitstraling van het park te vergroten, het in stand houden van de waarde van de chalets van iedere individuele eigenaar en het verhogen van de verhuuropbrengsten voor de verhurende eigenaar.

De Algemene Ledenvergadering (minimaal 1 keer per jaar) kiest uit haar midden het bestuur van de Vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar (daarna zijn zij herkiesbaar). Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het bestuur is naar de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd over de activiteiten van deze commissies.

Momenteel bestaat het bestuur uit:

 • Voorzitter: Eddy Gerritse
 • Vice voorzitter: Harry de Graaf
 • Penningmeester: Erik Spiering
 • Secretaris: Nader in te vullen
 • Bestuurslid: Olaf Abeling
 • Bestuurslid: Yvon van der Voort

Commissies en Ondersteunende leden:

Commissie: Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP):

 • Eddy Gerritse
 • John Hoogenboezem

Commissie: Schouw en toetsing MJOP:

 • Eddy Gerritse
 • Harry de Graaf

Commissie: Financieel / juridisch / rechtsbijstand:

 • Erik Spiering
 • Ralph van den Berg

Commissie ledenwerving:

 • John Hoogenboezem
 • Yvon van der Voort
 • Mario Wijnen

Commissie verhurende eigenaren:

 • Olaf Abeling
 • Yvon van der Voort

Commissie energie transitie & verduurzaming:

 • Yvon van der Voort

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u op een andere manier de vereniging ondersteunen, meldt u zich dan bij de secretaris secretaris@eigenarenbrunssheim.nl 

Op dit moment werken wij intensief samen met ca 20 belangenverenigingen van andere EuroParcs parken waar 2x per jaar een landelijk overleg mee is.

Geschiedenis

Lees meer over de geschiedenis van het park.

Lees over de geschiedenis

Aanmelden als chalethouder

Bent u eigenaar van een chalet maar bent u nog niet geregistreerd bij de Belangenvereniging?

Na aanmelding bij de vereniging en betaling van de contributie ontvangt u een toegang tot het ledengedeelte. Hier vindt u veel nuttige informatie en kunt u in overleg met mede-chaleteigenaars. U kunt via onderstaande link het registratieformulier voor chalethouders invullen en opsturen.

Aanmelden bij de vereniging