De Vereniging behartigt de algemene belangen van haar leden, die eigenaar zijn van een of meerdere chalets op het Resort Brunssummerheide. De vereniging is opgericht op 21 mei 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK-nummer is 60753714.

Voor het lidmaatschap komen in aanmerking eigenaren van chalets op het resort Brunssummerheide. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt slechts €25,- en tijdens de algemene vergadering van 2019 is de contributie voor 2020 vastgesteld op €25,-. voor een heel jaar. Indien een nieuwe eigenaar lid wordt vanaf 1 juli bedraagt het lidmaatschap voor het laatste half jaar €12,50.

Doel van onze Vereniging is, conform de statuten, het, in gezamenlijk overleg met de leden en zo mogelijk met het parkmanagement, bevorderen van de leefbaarheid en de uitstraling van het landgoed in de meest brede zin (zoals inrichting, onderhoud, ontwikkeling en faciliteiten).

Wij trachten dit doel te bereiken door daar waar nodig en gewenst voor de algemene belangen van eigenaren/leden op te treden waardoor het woongenot geoptimaliseerd wordt.
• Brede inzet voor gezamenlijke belangen, zoals kostenberekening/transparantie, parkinrichting, -onderhoud en –werkzaamheden en dergelijke.
• Beperkte inzet, ofwel faciliteren van zaken die niet alle eigenaren betreffen; dat kan o.a. via groepen van belanghebbenden.
• Informatie verstrekken en advies geven, zowel gevraagd als ongevraagd.
• Informatie verzamelen van op- en aanmerkingen van eigenaren

De Algemene Ledenvergadering (minimaal 1 keer per jaar) kiest uit haar midden het bestuur van de Vereniging. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar (daarna zijn zij herkiesbaar). Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Het bestuur is naar de Algemene Ledenvergadering verantwoording verschuldigd over de activiteiten van deze commissies.

Momenteel bestaat het bestuur uit:
Harry Verbeek, voorzitter
Gerard van Dongen, vice voorzitter
John Hoogenboezem, secretaris
Fred de Jong, penningmeester

Ondersteunende leden:
Erik Spiering: t.b.v. diverse BEX en financiële vraagstukken
Flip Italie: t.b.v. ogen en oren voor algemeen toezicht park

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u op een andere manier de vereniging ondersteunen, meldt u zich dan bij de secretaris secretaris@eigenarenbrunssheim.nl 

Op dit moment werken wij intensief samen met de belangenverenigingen van 3 andere parken van Europarcs, nl. Resort Limburg, Resort de Achterhoek en Resort de Biesbosch. Tevens hebben wij contacten met de Federatie van Verenigingen van Eigenaren van Droomparken.

Geschiedenis

Lees meer over de geschiedenis van het park.

Lees over de geschiedenis

Aanmelden als chalethouder

Bent u eigenaar van een chalet maar bent u nog niet geregistreerd bij de Belangenvereniging?

Na aanmelding bij de vereniging en betaling van de contributie ontvangt u een toegang tot het ledengedeelte. Hier vindt u veel nuttige informatie en kunt u in overleg met mede-chaleteigenaars. U kunt via onderstaande link het registratieformulier voor chalethouders invullen en opsturen.

Aanmelden bij de vereniging